top of page

KSV Aartselaar

Enkele algemeenheden aangaande KSV Aartselaar 

Lidgeld 2024-2025

Met een eenvoudig schrijven via email naar jeugd@ksvaartselaar.be kan men de nodige informatie bekomen aangaande aansluitingen. Elke kandidaat speler zal hierbij uitgenodigd worden om deel te nemen aan enkele test-trainingen. Hierna zal er al of niet definitief aangesloten kunnen worden. 

               

Leeftijdsgroepen

 • U6: Kinderen geboren in 2019

 • U7: Kinderen geboren in 2018

 • U8: Kinderen geboren in 2017

 • U9: Kinderen geboren in 2016

 • U10: Kinderen geboren in 2015

 • U11: Kinderen geboren in 2014

 • U12: Kinderen geboren in 2013

 • U13: Kinderen geboren in 2012

 • U15: Kinderen geboren in 2011 en 2010.

 • U17: Jongeren geboren in 2009 en 2008.

 • Seniors: Geboren 2007 en vroeger

 

Aparte trainingen voor doelmannen van elke groep en dit vanaf U10

U6 : 250€

+  Kledijpakket*
+ Toegang tot alle wedstrijden jeugd/seniors (indien tijdige betaling)

                   

U7 t/m U17: € 315 (Nieuwe leden : 340€)

+  Kledijpakket*

+ Toegang tot alle wedstrijden jeugd/seniors (indien tijdige betaling)

 

U21 / Beloften / Seniors: € 335 (Nieuwe leden : 370€)

+  Kledijpakket*

+ Toegang tot alle wedstrijden jeugd/seniors (indien tijdige betaling)

Een 2de, een 3de, een 4de,... aansluiting van hetzelfde gezin (domicilie) geeft een korting van 25€ op het lidgeld.

verder inbegrepen in het lidgeld is de huur van de accomodatie, trainers, ballen, wedstrijd uitrustingen, trainings materialen, verzekeringen, electriciteit, warm water, website, ProSoccerData, belastingen, boekhouder, etc..., etc..., etc...

Extra Clubabonementen 30€                                   
                                                                           
Meer inlichtingen kan men bekomen via jeugd@ksvaartselaar.be

* Het kledijpakket blijft ten alle tijden eigendom van de club

Panathlonverklaring
Ethiek in de jeugdsport 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. 

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen

 • Zich te vermaken en te spelen

 • In een gezonde omgeving te leven

 • Waardig behandeld te worden

 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen

 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

 • In veilige omstandigheden aan sport te doen

 • Te rusten

 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wat te doen bij een ongeval...

Een hard contact in de wedstrijd, een ongelukkige val, een misstap op training … elke speler krijgt wel eens te maken met een blessure. We hebben het uiteraard liever niet, maar toch, als het gebeurt onderneem dan volgende stappen:

Verwittig uw coach/ploegafgevaardigde of via mail naar Jeugd@ksvaartselaar.be  

 

Het genezings- en revalidatieproces is het allerbelangrijkste. Niemand staat graag lang aan de kant. Gelukkig zijn we ook verzekerd voor de sportieve risico’s bij het voetballen. We lichten even de administratieve stappen voor de verzekeringsaangifte toe: 

 1. Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt, ter plaatse of later thuis, bij de dokter of in het hospitaal.

 2. Vraag aan uw afgevaardigde de ongevalsaangifte of download het in uw PSD app
 3. Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte KBVB (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf zo volledig mogelijk de voorkant in. Vergeet hier zeker niet de klever van het ziekenfonds aan toe te voegen op de voorziene plaats. Handteken het document onderaan.

 4. Bezorg het document binnen de 15 dagen na het ongeval aan onze G.C. of deponeer het in de groene brievenbus voor de kantine  . Het document kan ook afgegeven of opgestuurd worden naar Luc De Rechter  Leeuwerikenlaan 74, 2630 Aartselaar

 5. De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB.

 6. Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u via brief op de hoogte gebracht van de te volgen procedure.

 7. Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.

 

Belangrijk om weten (lees ook de details in de KBVB procedure "ongevalsaangifte":

 •  Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een éénpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).

 • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.

 • De KBVB rekent een franchise van 11,10 € per dossier.

 • De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.

 • De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen en verwondingen tijdens of na de wedstrijd).

 • Hervat de competitie of training niet vooraleer het bewijs van herstel en de onkostennota's, door onze G.C. verstuurd zijn naar de KBVB.
  ZONDER BEWIJS VAN HERSTEL IS DE SPE(E)L(ST)ER NIET VERZEKERD EN WORDT DUS GESPEELD OP EIGEN RISICO!

 • Bij blessures waarvan de ongevalsaangifte niet volledig in orde is, of bij behandelingen waarvoor de KBVB geen of slechts gedeeltelijke tussenkomst verricht zal ook K.S.V Aartselaar  op geen enkele manier tussenkomst verrichten

bottom of page